Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – Uitsluiting van herroepingsrecht

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Klachtenregeling

Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die tevens de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt voordat een aankoop op wietanoniem.nl wordt afgerond

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

wietanoniem.nl: de organisatie die de producten aan zijn consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van wietanoniem.nl aan de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal wietanoniem.nl voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij wietanoniem.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als wietanoniem.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden wietanoniem.nl niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – Uitsluiting herroepingsrecht

De aangeboden producten zijn van dien aard (dagverse artikelen) dat deze zich niet lenen voor een bedenktijd en/of herroeping. Om deze redenen hanteren wij dan ook geen herroepingsmogelijkheden. De consument verklaart bij acceptatie van de Algemene Voorwaarden zich akkoord met het ontbreken van herroepingsrecht op de aan te kopen artikelen. Uitzonderingen op deze gehanteerde uitsluiting van herroepingsrecht betreffen producten waarvan aangetoond kan worden dat deze verkeerd zijn geleverd; te weten producten die niet of onder een andere naam op de website getoond worden.

Artikel 5 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten afwijken ten gevolge van schommelingen op de markt en waar wietanoniem.nl geen invloed op heeft. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

De getoonde informatie en afbeeldingen op wietanoniem.nl zijn bedoeld als bron van entertainment en niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar.

De producten op wietanoniem.nl zullen nimmer worden geleverd aan minderjarigen en zij zijn dan ook strict uitgesloten van deelname aan het registreren van een account en/of aankopen.

wietanoniem.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan wietanoniem.nl kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van eventuele plotselinge tekorten in de voorraad, zal wietanoniem.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling van het aankoopbedrag.

Na ontbinding conform het vorige lid zal wietanoniem.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij wietanoniem.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan wietanoniem.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 10 dagen na bestelling te worden voldaan. De consument verklaart met het accepteren van de Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen van de enige betalingsmogelijkheid, te weten uitsluitend per bitcoins. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan wietanoniem.nl te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, worden gereserveerde artikelen gestorneerd.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij wietanoniem.nl. Bij wietanoniem.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door wietanoniem.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De consument dient wietanoniem.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen betreffen de bijzonderheden genoemd in Artikel 4, getiteld Uitsluiting herroepingsrecht.

 

© wietanoniem.nl 2019